20140831-4.jpg

20140831-5.jpg

20140831-2.jpg

20140831.jpg

20140831-1.jpg

今回は尼崎港付近の工場地帯を狙ってみた。
やぶ蚊にしこたま刺されながら。。